Магистратура

Ўқув режалар2018

Адабиётшунослик (Рус адабиёти)

Лингвистика (Рус тили)

Ўзбекистон тарихи

Тарих (йўналишлар ва минтакалар бўйича)

Давлат бошкаруви ва махаллий ўз-ўзини бошкарув (фаолият тури бўйича)

Тарихшунослик,  манбашунослик ва тарихий тадкикот усуллари (Осиё ва Эвропа мамлакатлари бўйича)

Археология

Этнография,  этнология ва антропология

Фалсафа тарихи (йўналишлар бўйича)

Фалсафа (кўллаш сокаси)

Этика ва эстетика

Онтология,  гносеология ва логика

Математика (йўналишлар бўйича)

Эхтимоллар назарияси ва математик статистика

Дифференциал тенгламалар ва математик физика

Математик инжиниринг

Математик моделлаштириш ва сонли усуллар

Амалий математика ва ахборот технологиялари

Биология (ботаника)

Биология (Одам ва хайвонлар физиологияси)

Биология (ўсимликлар физиолигияси)

Микробиология ва вирусология

Ихтиология ва гидробиология

Биотехнология

Биофизика

Биокимё

Генетика

Зоология

Назарий физика

Физика (йўналишлар бўйича)

Гелиофизика ва куёш энергиясидан фойдаланиш

Конденсацияланган мухитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича)

Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси,  тезлаштирувчи техника

Ядро физикаси ва ядро технологиялари (кўллаш сохалари бўйича)

Кайта тикланувчан энергия манбалари ва баркарор атроф мухит физикаси

Назарий механика

Деформацияланувчи каттик жисм механикаси

Суюклик ва газ механикаси

Астрономия (тадкикот йўналиши бўйича)

Кимё (йўналишлар бўйича)

Материаллар ва моддалар кимёси (йўналишлар бўйича)

Нефт ва газ кимёси ва технологияси

Иктисодий ва ижтимоий география (ўрганиш объекти бўйича)

География (ўрганиш объекти бўйича)

Геодемография

Метеорология,  и?лимшунослик,  агрометеорология (прогноз ва таъсир этиш)

Гидрометеорология (фаолият тури бўйича)

Умумий ва худудий геология (фойдали казилмалар геологияси)

Геотектоника ва геодинамика

Геологик съёмка ва фойдали казилмалар конларини кидириш

Эрни масофадан зондлаш ва ГАТ-технологиялари

Геофизика,  фойдали казилмаларни кидиришнинг геофизик усуллари

Сейсмология ва сейсмометрия

Нефт ва газ геофизикаси 2

Нефт ва газ геофизикаси

Тупрокшунослик (тадкикот тури бўйича)

Экспериментал агрокимё

Гидрогеология (ўрганиш объекти бўйича)

Гидрогеология (ўрганиш объекти бўйича)2

Геокимё,  фойдали казилмаларни кидиришнинг геокимёвий усуллари

Минералогия ва кристаллография

Социология (йўналишлар бўйича)

Ижтимоий тизим ва жараёнларнинг ахборот ва психологик хавфсизлиги

Психология (фаолият турлари бўйича)

Хужжатчилик,  хужжатшунослик ва архившунослик

Геодезия ва картография (фан)

Фойдали казилмалар конларини геологияси,  кидирув ва разведкаси (конлар турлари бўйича)

Геодезия ва геоинфарматика

Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти (фойдаланиш тури бўйича)

Ахборот тизимлари (номутахассислик тармоклари бўйича)

Криптография ва криптоанализ (йўналишлар бўйича)

Ахборот хавфсизлиги (йўналишлар бўйича)

Ижтимоий иш (оилалар ва болалар билан ишлаш)

Экология (тармоклар ва сохалар бўйича)
Асосий кўрсаткичлар
899 Профессор-ўкитувчилар сони
6078 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
35 Ta’lim yo‘nalishlari